شباهت ها و تفاوت های درس پژوهی و اقدام پژوهی

درس پژوهی و اقدام پژوهی

شباهت ها

1- هر دو  به توسعه و پرورش حرفه‌ای کمک می کند.
2- هر دو مشارکتی است.
3- هر دو  گروهی (تیمی) است ( تاکید بر کار جمعی).
4- هر دو  چرخه‌ای ( گردشی) است.
5- هر دو  توسط معلم شروع می شود.
6- هر دو، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای شروع می شود.
7- هر دو به ترویج و گسترش علم کمک می کند.
8- هر دو، معلم تازه کار و با سابقه را در کنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می کند.
9- هر دو نیازمند نقادی فعال و متفکرانه است ( تفکر انتقادی ).
10-هر دو، زمان و نتیجه (هر دو ) مهم است.
11- هر دو، تمرکز در مسایل واقعی مدرسه و کلاس است.
12- هر دو، کاربرد یافته و نتایج در عمل به کار گرفته می‌شود.

تفاوت ها

 درس پژوهی
درس پژوهی نقطه عزیمت عمل است
هدف درس پژوهی، پرورش حرفه‌ای معلم است
ماهیت درس پژوهی بازاندیشی (تفکر ) است
بهسازی کلاس درس
درس پژوهی فقط در کلاس و مدرسه قابل اجرا است
درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیک‌ و کمتر سیستماتیک است
درس پژوهی خیلی جزیی و محدود است
درس پژوهی گروهی (تیمی ) است
درس پژوهی‌ یا طرح درس و راهنمایی ‌عمل‌ خاصی است
تاکید بر غنی سازی فرآیند آموزش و یادگیری است
برنامه درسی مورد توجه است
درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است
هدف اساسی یادگیری معلم است

 اقدام پژوهی
اقدام پژوهی عزیمت تئوری و عمل
هدف اقدام پژوهی، انجام پژوهش در حین عمل
ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها
بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر
اقدام پژوهی‌ در‌ همه‌جا، هر سازمانی قابل اجرا است
اقدام پژوهی بیشتر سیستماتیک است
اقدام پژوهی گسترده است
اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود
راهنمایی عمل خاصی ندارد
شناخت مسأله و بهسازی عمل در مدرسه و سازمان‌های مختلف مورد توجه است
شناخت مسأله و کاربرد یافته در محل کار، مورد توجه است
اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد
هدف ‌عمده‌ شناسایی و حل کاربرد‌ آن در عمل است

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.