فراتر از یاددهی و یادگیری

سوتی دانش آموزی

وقتی با تعداد زیادی از دانش آموزان برای چند ماه همراه شدم، شاهد سوتی های بودم، سوتی های که دانش آموزان نسبت به بنده داشتند. البته بیشتر این سوتی ها برای نام و نام خانوادگیم بوده و هست [امیدوارم]. از دانش آموزانی که هر دفعه فامیلیم را فراموش می کردند تا استفاده از واژه ها یا کلمات عجیب.

اخرین سوتی، مربوط به  فعالیت عملی درس اجتماعی برای ساخت یک پرچم بود.  بعد از ساخت در هر فعالیت عملی دانش آموز با ذکر اطلاعات خود و نام معلم. به کار عملی خود هویت می دهد. این دفعه خدا را شکر کردم که نام بنده درست نگاشته شده است وقتی دقت کردم، فهمیدم دانش آموز « سرکار آقای … ».  نوشته است. البته یکی از دانش آموزان اشتباه دوستش را فهمیده بود و به دوستانش تذکر داد. +