روش نوین تدریس با رویکرد «تلفیقی»

• در هم آمیختن موضوعات درسی یا همان حوزه های محتوایی مواددرسی مختلف در یک یا چندپایه است. (مثلا آمیختن محتوایی درس علوم تجربی با درس هدیه های آسمان و… دریک جلسه ی آموزشی)
• ازآن جا که دانش آموزان چندین پایه در یک کلاس آمیخته و مجموعه ی ترکیبی اند. وبایک معلم واحد روبروهستند.برنامه درسی تلفیقی همخوانی بسیارخوبی بااین نوع ازکلاس ها دارد. زیراکه اتفاقاً شرایط و موقعیت لازم ومطلوب را برای ایجادزمینه های یادگیری عمیق ومادام العمردانش آموزان فراهم می سازد.

کلاس چندپایه
• درکلاس چندپایه باهرنوع ترکیب پایه ای، همیشه دربرنامه ی کلاس ازتمام دروس ابتدایی صحبت می شود. مثلاً پایه اولی های حاضردرکلاس چندپایه از هدیه های آسمان، مطالعات اجتماعی، انشا و… مطلع هستند. یعنی پایه های پایین تراز جزییات محتوای آموزشی پایه ی بالاتر باخبرند.(همیشه در چند پایه، کل دروس ابتدایی معرفی می شوند.)وجود این ویژگی درکلاس چندپایه با برنامه ورویکرد تلفیقی نزدیکی خوبی دارد. چون که شیوه ی تلفیقی به تدریس ویادگیری فراگیران، کل نگرانه می اندیشد.
• دررویکردتلفیقی، ترکیبی ازموضوعات درسی وجود دارد. نه یک ماده ی خاص درسی برای یک پایه در
• یک جلسه آموزشی. بنابراین روش تلفیقی با فراوانی قابل قبولی در کلاس چندپایه قابل استفاده است.
• منابع آموزشی دررویکرد تلفیقی، محدود به کتاب درسی نیست. (چندپایه نیاز دارد که در کتاب درسی غرق نشود. از طرفی هم کتاب های درسی موجود براساس ویژگی و ترکیب دانش آموزان کلاس چندپایه تهیه نشد. لذا به دلیل فراوانی منابع آموزشی در کلاس چندپایه، ضروری است از نگاه دیگری هم به آن نگریسته شود.)
• رویکرد تلفیقی بین مفاهیم چند ماده ی درسی، ارتباط برقرار می کند. (در کلاس چندپایه همیشه چندین مادّه درسی ارائه می شود. ضمن این که دانش آموزان کلاس چندپایه احساس می کنند زمانی کلاسشان معنی دارد که همه ی فراگیران کلاس باهم ارتباط داشته باشند. اگر پایه ای در کلاس نباشد آن ها احساس می کنند کلاس کامل نیست. پس اگر درآموزش این اتفاق رخ دهد که چند مادّه درسی در پایه های مختلف با هم ارائه شوند، ارتباط معنی دارتر می شود.)

• درتلفیق، برنامه ازانعطاف پذیری مناسبی برخوردار است. مانند: تاکید نداشتن برمحتوای درسی، تغییرات دربکارگیری مراحل مختلف روش، توجه به اهداف آموزشی و…(چندپایه به این ویژگی یعنی انعطاف پذیری بسیار نیازمنداست. زیرا درحال حاضر انعطاف پذیری دربکارگیری روش تدریس وتغییرات درحجم محتوی، دغدغه ی خاطر همه معلمان، بخصوص درچندپایه می باشد. باید بدانیم کتاب هم یکی از منابع آموزشی دردسترس همگان است. تلفیق کمک می کند معلم نسبت به حجم کار خود تصمیم بگیرد.)
• برنامه تلفیق برآن است که فاصله ی بین مفاهیم موجوددرمواد درسی مختلف را کم کند. وشبکه ی مفهومی بین آن ها ایجاد کند. و براین ارتباط بیفزاید. (به طورمثال: ارتباط بین درس ریاضی، علوم تجربی، هدیه های آسمان و… )

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.