الفبای معلمی در مدرسه

آ : آمادگی برای تدریس
ا : ایجاد ارتباط مناسب با دانش آموزان
ب: بودجه بندی زمان آموزش
پ: پویایی و تحرک در کلاس و پاداش دادن بموقع
ت : تدریس کارآمد و یادگیری محور
ث : ثبات روحی – روانی و پرهیز از دوگانگی شخصیت
ج : جهت دادن به آموزش و فرآیند یادگیری دانش آموزان
چ : چالش پذیر نمودن دانش آموزان درجریان آموزش
ح : حمایت از طرح های مدیریتی مدرسه
خ : خوش خلق بودن همیشگی
د : درایت و دقت نظر در کار
ذ : ذهنیت مثبت نسبت به تمامی دانش آموزان
ر : رهبری و هدایت برنامه های خود
ز : زمینه سازی رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان
ژ : ژرف اندیشی و دراختیار داشتن استراتژی راهبردی
س:سازماندهی افراد و برنامه ها
ش : شناسایی نقاط قوت و ضعف
ص : صبور بودن در برابر رفتار دانش آموزان و مشکلات
ض : ضابطه مداری درحین رابطه مداری
ط : طراحی الگوی مناسب آموزشی و مدیریت کلاس درس
ظ : ظریف بینی درحین وسعت دید
ع : عشق ورزیدن به کار و دانش آموزان
غ : غنیمت شمردن فرصت ها در مدرسه
ف : فرآیند محوری در کارها و فکر کردن قبل از عمل
ق : قدرت انتقال مفاهیم آموزشی و قبول اشتباهات
ک : کاهش استرس دانش آموزان و کنترل کیفی برنامه ها
گ : گزینش بهترین طرح ها ی آموزشی و اجرای آن
ل : لبخند به لب داشتن در هنگام برخورد با دانش آموزان
م : مهندسی دوباره خود و برنامه ها
ن : نظارت و کنترل دانش آموزان
و : وارستگی و وقت شناسی
ه : هوشیاری در کارها و هماهنگ سازی منابع
ی : یاری رساندن به دانش آموزان در هر شرایط

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.